Ondernemers gewaarschuwd voor gevolgen van een omzetbelastingschuld op de balans

Rechtbank Gelderland heeft in een onlangs gepubliceerde uitspraak het beroep van een onderneming tegen een naheffingsaanslag omzetbelasting integraal verworpen. Deze uitspraak ondersteeept de noodzaak om voorzichtig om te gaan met een omzetbelastingschuld op de balans. In de praktijk komt het voor dat in het verleden een omzetbelastingschuld op de balans...

Zorgverzekering 2024: Nieuwe bedragen en percentages bekend!

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van bedragen en percentages voor het jaar 2024 gepubliceerd. De wijzigingen gaan in op 1 januari 2024. De belangrijkste wijziging is dat de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) daalt voor zowel inhoudingsplichtigen als verzekeringsplichtigen. Het maximum...

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden

Ontbinding rechtspersonen De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is op 15 november 2023 in werking getreden. Deze wet heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de ontbinding van rechtspersonen zonder baten, ook wel turboliquidatie genoemd. Turboliquidatie is een snelle en eenvoudige manier om een rechtspersoon op te heffen, zonder dat...

Belastingdienst staat aandelenfusie toe bij bedrijfsopvolging

De Belastingdienst heeft een gunstig standpunt ingenomen voor een ondernemer die een deel van zijn onderneming wil overdragen aan zijn kind. Het standpunt is op 18 juli 2023 gepubliceerd. De ondernemer heeft alle aandelen in een open commanditaire vennootschap (OCV), die weer alle aandelen heeft in een besloten vennootschap (X...

Wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen

Het Kabinet heeft de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar verbetering van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen gepresenteerd. Het doel is een eerlijkere behandeling en vereenvoudiging van de regelingen voor ondernemers en erfgenamen. De brief van 29 juni jl. aan de Tweede Kamer met de voorstellen, vindt u onder aan de nieuwsbrief. In...

Belastingrente 1 juli 2023

Het belastingrente percentage wordt verhoogd met ingang van 1 juli 2023. De nieuwe percentages zijn als volgt: Vennootschapsbelasting: het percentage is gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties. Het rentepercentage bedraagt 8% en is gelijk aan het minimum percentage. Overige belastingen zoals inkomstenbelasting, btw, overdrachtsbelasting e.d.: het percentage is gekoppeld...

Nederland sluit nieuw belastingverdrag met België

Op 21 juni hebben staatssecretaris Van Rij, de Belgische minister van Financiën Van Peteghem en de Vlaamse minister van Financiën Van Diependaele in Brussel het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België ondertekend. Dit nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag uit 2001. Het nieuwe belastingverdrag is belangrijk om dubbele belasting te...

Kennisgroepstandpunt over toets materiele onderneming in het buitenland

De Kennisgroep Dividend- en Bronbelastingen heeft op 11 april 2023 een standpunt gepubliceerd met betrekking tot de eisen voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling dividendbelasting. Het gaat hierbij om de situatie waarin een natuurlijk persoon woonachtig in Duitsland, middels een fiscaal transparant lichaam, een materiële onderneming drijft in Duitsland en tot...

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023

Na instemming met het Belastingplan 2023 door de Eerste Kamer heeft het ministerie van Financiën op 20 december 2022 een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in de belastingenregels per 1 januari 2023 gepubliceerd. Hieronder vallen: het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de 1e schijf in...

‘Massaal bezwaar plus’-procedure box 3 rechtsherstel

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad in een massaal bezwaarprocedure - kort gezegd - het box 3-belastingstelsel in de inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Op Prinsjesdag 2022 maakte het kabinet bekend dat niet-bezwaarmakers...