Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden

Ontbinding rechtspersonen

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is op 15 november 2023 in werking getreden. Deze wet heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de ontbinding van rechtspersonen zonder baten, ook wel turboliquidatie genoemd.

Turboliquidatie is een snelle en eenvoudige manier om een rechtspersoon op te heffen, zonder dat er een vereffening plaatsvindt. Dit kan echter leiden tot benadeling van schuldeisers, die geen verhaal meer kunnen halen op de rechtspersoon of de bestuurders.

Drie maatregelen

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie introduceert drie maatregelen om de transparantie bij turboliquidatie te vergroten:

  • Openbaarmaking van financiële stukken: Het (voormalig) bestuur van de ontbonden rechtspersoon moet een aantal financiële stukken openbaar maken bij het handelsregister, zoals de slotbalans, de jaarrekening en een verklaring waarom er geen baten zijn. Ook moet het bestuur eventuele schuldeisers schriftelijk op de hoogte brengen van de ontbinding en de openbaarmaking van de stukken.
  • Civielrechtelijk bestuursverbod: Het Openbaar Ministerie kan een civielrechtelijk bestuursverbod opleggen aan het (voormalig) bestuur van de ontbonden rechtspersoon, als er sprake is van misbruik van de turboliquidatie. Een bestuursverbod houdt in dat de betrokken persoon voor maximaal vijf jaar geen bestuurder of commissaris mag zijn van een rechtspersoon.
  • Inzagerecht voor schuldeisers: Schuldeisers krijgen een inzagerecht in de bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon, als het bestuur de verantwoordingsverplichting niet is nagekomen. Dit geeft schuldeisers de mogelijkheid om te controleren of er inderdaad geen baten zijn en of er sprake is van onrechtmatig handelen door het bestuur.

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is een experimentele wet die voor twee jaar geldt. Na deze periode wordt beoordeeld of de resultaten positief zijn. Als dat het geval is, kan de wet worden verlengd of permanent worden gemaakt.

Gevolgen voor bedrijven

Bedrijven die gebruik willen maken van de turboliquidatie moeten nu dus extra stappen zetten om aan de verplichtingen van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie te voldoen. Dit betekent dat bedrijven meer transparantie moeten geven en meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Aan de andere kant biedt de nieuwe procedure schuldeisers meer bescherming.

Het is belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van deze gevolgen en bij het uitvoeren van een turboliquidatie aan de verplichtingen voldoen.

Voor meer informatie over de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie kunt u contact opnemen met ons via info!soliananbelastingadvies.nl of 06-25032479.