Voorwaarden en tarieven

Vergoeding op urenbasis

Wij factureren onze werkzaamheden op basis van bestede tijd maal het uurtarief. Het uurtarief voor onze diensten is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de opdracht, de benodigde ervaring en de aard van de werkzaamheden.

Vooraf vastgestelde vergoeding

Een vergoeding op urenbasis is het uitgangspunt. In bijzondere gevallen kunnen wij een vaste afspraak maken over onze vergoeding. Dit geldt voor relatief goed af te bakenen werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het nakijken van een door uzelf voorbereide aangifte, een concreet advies op een gegeven casus of een second-opinion.

In een vrijblijvende offerte houden we graag rekening met uw specifieke situatie.

Specificatie verrichte werkzaamheden

U ontvangt zo snel mogelijk na het einde van iedere maand een declaratie met een omschrijving van de werkzaamheden. Kosten van derden die nodig zijn voor de uitvoering van uw opdracht (verschotten), worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Beroeps- en gedragsregels NOB

Ons kantoor is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Hierdoor zijn wij aan bepaalde beroeps- en gedragsregels gebonden, die u kunt vinden op: www.nob.net

Identificatieplicht van de cliënt

De Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft) schrijft voor dat we u moeten identificeren voordat wij werkzaamheden voor u mogen verrichten. Indien u van onze diensten gebruik wenst te maken, verzoeken wij u het volgende aan ons aan te leveren:

voor een privépersoon: een kopie van een identiteitsbewijs,
voor een bedrijf: een kopie van een identiteitsbewijs en een kopie van een geldig uittreksel Kamer van Koophandel.

Voor meer informatie over de identificatieplicht verwijzen wij naar: http://www.nob.net/?q=Wwft

Algemene voorwaarden en beroepsaansprakelijkheid
Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden.

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Nationale Nederlanden in Rotterdam met een maximum per schadegeval en per contractjaar van € 450.000.