Zorgverzekering 2024: Nieuwe bedragen en percentages bekend!

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van bedragen en percentages voor het jaar 2024 gepubliceerd. De wijzigingen gaan in op 1 januari 2024.

De belangrijkste wijziging is dat de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) daalt voor zowel inhoudingsplichtigen als verzekeringsplichtigen. Het maximum bijdrageloon en -inkomen dat in 2024 voor de heffing van de IAB in aanmerking wordt genomen, bedraagt € 71.628. Dit is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Het percentage aan IAB dat inhoudingsplichtigen over het loon van hun werknemers verschuldigd zijn, daalt van 6,68% in 2023 naar 6,57% in 2024. Het percentage aan IAB dat verzekeringsplichtigen over hun bijdrage-inkomen verschuldigd zijn, daalt van 5,43% in 2023 naar 5,32% in 2024.

De daling van de IAB-percentages wordt met name veroorzaakt door de volgende factoren:

  • De zorguitgaven komen in 2024 € 5,1 miljard hoger uit dan bij de premiestelling in de begroting 2023 werd verwacht. Dit leidt ertoe dat het IAB-percentage met 0,56 procentpunt stijgt.
  • De grondslag waarover het IAB-percentage wordt geheven neemt toe. Bij een hogere grondslag is een lager percentage nodig om hetzelfde bedrag op te halen.
  • De ontwikkelingen bij de overige posten (ontwikkeling in het zorgverzekeringsfonds, reserve inzet verzekeraars en de beheerskosten) plus afrondingsverschillen leiden per saldo tot kleine bijstellingen van de IAB

Bron: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-31461.html