S&O-afdrachtsvermindering: wijzigingen m.i.v. 2020

Het pakket Overige fiscale maatregelen 2020 voorziet in een beperkt aantal aanpassingen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering (WVA). Voor 2020 worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

1. Uitbreiding van het aantal momenten waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd van drie naar vier per jaar;
2. Verlenging van het uiterste moment van het indienen van een aanvraag naar de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft (respectievelijk 20 december van enig jaar) in plaats van ten minste een maand voorafgaand aan die periode; en
3. Invoering van een delegatiebepaling in de WVA om bij ministeriële regeling regels te kunnen stellen voor de verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding in geval van een verstoring van het digitale loket.

De eerste wijziging ziet op een uitbreiding van het aantal perioden waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd. Bedrijven met personeel (S&O-inhoudingsplichtigen) kunnen in principe op verschillende momenten in het kalenderjaar een S&O-verklaring aanvragen. Op dit moment voorziet de wet in maximaal drie aanvragen per kalenderjaar. Hierbij dient de aanvraag een periode van minimaal drie maanden en maximaal een jaar te bestrijken (artikel 22, eerste lid 1, WVA). Doordat een S&O-verklaring geldt voor een aaneengesloten periode van ten minste drie kalendermaanden vallende binnen één kalenderjaar – en een kalendermaand waarop een aanvraag betrekking heeft niet meer kan worden betrokken in een latere aanvraag in hetzelfde kalenderjaar – heeft de S&O-inhoudingsplichtige na de wijziging maximaal vier (in plaats van drie) aanvraagmomenten van een S&O-verklaring per kalenderjaar.

De tweede wijziging ziet op het uiterste moment waarop een aanvraag nog tijdig is ingediend. Dit moment wordt verkort van tenminste een maand naar tenminste de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft (voorgesteld artikel 22, derde lid, WVA). Omwille van de uitvoerbaarheid wordt hier een uitzondering op gemaakt met betrekking tot de periode rond Kerstmis en oud en nieuw, zodat gegarandeerd kan worden dat er ook dan vanuit RVO.nl voldoende ondersteuning kan worden geboden ingeval aanvragers daar behoefte aan hebben. Voor aanvragen die betrekking hebben op de periode die ingaat op 1 januari van een kalenderjaar, wordt daarom voorgesteld de uiterste indieningsdatum te stellen op 20 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

De derde voorgestelde wijziging betreft het toevoegen van een delegatiebepaling aan de WVA om bij ministeriële regeling regels te kunnen stellen over de verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding in geval van een verstoring van het digitale loket. De door RVO.nl reeds toegepaste praktijk bij dergelijke verstoringen wordt hiermee gecodificeerd. Voor S&O-inhoudingsplichtigen en S&O belastingplichtigen geeft dit (meer) rechtszekerheid in een situatie dat een dergelijke verstoring zich voordoet. In het voorgestelde artikel 27a WVA kwalificeert als verschoonbaar voor een termijnoverschrijding, het volgende:

a. een aanvraag voor een S&O-verklaring als bedoeld in artikel 22, eerste lid, WVA;
b. een aanvraag voor een S&O-verklaring als bedoeld in artikel 27, eerste lid, WVA;
c. een opgave van burgerservicenummers als bedoeld in artikel 22, vierde lid, WVA;
d. een mededeling van de aan speur- en ontwikkelingswerk bestede uren en, indien van toepassing, de gerealiseerde kosten en uitgaven als bedoeld in artikel 24, tweede lid, WVA;
e. een mededeling dat het aantal aan speur- en ontwikkelingswerk bestede uren minder is dan 500 uren als bedoeld in artikel 27, vierde lid, WVA.

 

De belangrijkste parameters voor 2020 zijn als volgt:

WVA S&O-afdrachtvermindering
2016 2017 2018 2019 2020
Loongrens speur- en ontwikkelingswerk (S&O) 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Percentage eerste schijf (onder loongrens) 32% 32% 32% 32% 32%
idem voor starters 40% 40% 40% 40% 40%
Percentage tweede schijf (boven loongrens) 16% 16% 14% 16% 16%
Hoog forfait in € per S&O-uur 10 10 10 10 10
Laag forfait in € per S&O-uur 4 4 4 4 4

 

Bron: Pakket Belastingplan 2020, Overige Fiscale Maatregelen 2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/17/overige-fiscale-maatregelen-2020