Lijst belastingparadijzen 2021-Consultatie gestart

Het Ministerie van Financiën is een internetconsulatie gestart over de aanwijzing laag belastende staten 2021. Het betreft laag belastende staten en/of staten die niet-coöperatief zijn. Ten opzichte van 2020 worden geen nieuwe staten aangewezen en worden geen staten van de lijst verwijderd.

Laag belastende staten zijn staten zonder winstbelasting of met een statutair tarief van minder dan 9%. Niet-coöperatieve staten betreffen staten die zijn opgenomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Nederland volgt voor de niet-coöperatieve staten de in EU-verband hiervoor vastgestelde lijst.

Inleiding

Om uitvoering te geven aan maatregelen tegen belastingontwijking, stelt de staatssecretaris van Financiën jaarlijks bij ministeriële regeling vast welke staten worden aangewezen als laag belastend en/of niet-coöperatief (hierna: de Regeling).1 Laag belastende staten zijn staten zonder winstbelasting of met een statutair tarief van minder dan 9%. Niet-coöperatieve staten betreffen staten die zijn opgenomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.

In december 2020 worden de wijzigingen in de Regeling die van toepassing is in (boekjaren die aanvangen in) het kalenderjaar 2021 vastgesteld en gepubliceerd. Door middel van deze consultatie wordt aan belangstellenden de gelegenheid gegeven om te reageren op de door de staatssecretaris van Financiën voorgenomen aanwijzing van laag belastende staten.

Nederland wijst de niet-coöperatieve staten niet zelf aan, maar volgt de in EU-verband vastgestelde lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Bij de wijziging van de Regeling in december zal worden aangesloten bij de EU-lijst die op dat moment geldt. Op dit moment is de EU-lijst die op 6 oktober jongstleden is vastgesteld door de Europese Raad (EcoFin) de meest recente EU-lijst. Meer informatie over de EU-lijst van 6 oktober vindt u hier EU list of non-cooperative jurisdictions updated .Deze EU-lijst maakt geen deel uit van deze consultatie.

Achtergrond

Sinds 1 januari 2019 is in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een aanvullende maatregel met betrekking tot Controlled Foreign Companies (hierna: CFC-maatregel) opgenomen. De CFC-maatregel, die voortvloeit uit de eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking, heeft betrekking op een gecontroleerd lichaam of een vaste inrichting in een bij ministeriële regeling aangewezen laag belastende of niet-coöperatieve staat. Daarnaast geeft de Belastingdienst sinds 1 juli 2019 geen zekerheid vooraf meer over de fiscale gevolgen van transacties met lichamen gevestigd in deze aangewezen staten (zogeheten ‘rulings’). Verder treedt per 1 januari 2021 een conditionele bronbelasting op rente- en royaltybetalingen aan lichamen gevestigd in deze aangewezen staten in werking. Tot slot is er een bronbelasting op dividenduitkeringen aan lichamen gevestigd in een aangewezen staat aangekondigd per 1 januari 2024.

Met het oog op de uitvoeringspraktijk en de rechtszekerheid wordt in de Regeling jaarlijks een uitputtende lijst vastgesteld van aangewezen laag belastende staten en van niet-coöperatieve staten. Voor de aanwijzing van laag belastende staten wordt jaarlijks opnieuw bekeken welke staten geen winstbelasting hebben of een winstbelasting hebben met een statutair tarief lager dan 9%. Dit wordt beoordeeld op basis van de regelgeving op 1 oktober van het kalenderjaar dat voorafgaat aan kalenderjaar waarin de gewijzigde Regeling van toepassing wordt. De aanwijzing van niet-coöperatieve staten gebeurt op basis van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Hiervoor wordt aangesloten bij de EU-lijst die geldt op het moment van vaststellen van de Regeling.

Voorgenomen aanwijzing laag belastende staten

Ten opzichte van de voor het kalenderjaar 2020 aangewezen laag belastende staten worden geen nieuwe staten aangewezen en worden geen staten van de lijst verwijderd.2 De lijst voor 2020 kunt u hier raadplegen https://wetten.overheid.nl/BWBR0041785/2020-01-01

Consultatie

De aanwijzing van niet-coöperatieve staten gebeurt op basis van de in EU-verband vast te stellen lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden en maakt geen deel uit van deze consultatie.

Dit is de laatste consultatie van de aanwijzing van laag belastende staten in deze vorm. In het vervolg zal geen consultatie meer worden gestart als de lijst van laag belastende staten ongewijzigd blijft. Een consultatie zal alleen worden gestart indien voorgenomen wijzigingen in de aanwijzing van laag belastende staten hiertoe aanleiding geven.

1 De lijst voor het kalenderjaar 2020 is vastgesteld in de Regeling laag belastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (Stcrt. 2018, 72064), zoals gewijzigd door de Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 18 december 2019 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen (Stcrt. 2019, 69810).

2 Voor 2020 zijn als laag belastende staat aangewezen: Anguilla, Bahama’s, Bahrein, Barbados, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kaaimaneilanden, Turkmenistan, Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu en Verenigde Arabische Emiraten.